เข้าสู่ระบบสารสนเทศกองกลาง
   
Username :

Password :
 
 
 
----------------------------------
  
   Main Menu
 ---------------------------------
   ระบบสารสนเทศ

ระบบสารบรรณ


ระบบจองห้องประชุม

ระบบบริหารงานสภา มทร.ล้านนา

กองทุนสวัสดิการ มทร.ล้านนา

ระบบบริหารยานพาหนะ มทร.ล้านนา
 ---------------------------------
   Web Statistics

ขณะนี้มีคน online 7คน
Your IP : 54.89.6.219
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2553
2010© center.rmutl.
All rights reserved

 ---------------------------------


 ค้นหามติที่ประชุม
 


 ระบบงานสภา>> ค้นหามติที่ประชุม >> มติวาระ ทั้งหมด

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 1.2 การดำเนินงานและกิจการของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2554
ผู้นำเสนอ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1_2_1.pdf
ทั่วไป
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 1.3 การดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ : เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
       มติ : รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการและรายงาน
 ไฟล์แนบ : 1_3.pdf
ทั่วไป
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 46(10/2554) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554
ผู้นำเสนอ : เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
       มติ : รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หน้า 2 ลำดับที่ 8 จาก "ผศ.วันชาติ โสตถิกุล" เป็น "ผศ.วันชาติ สุวัตถี"
 ไฟล์แนบ : 2_1.pdf
ทั่วไป
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 และผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สรุปตามความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
       มติ : รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานการทำงานต่อเนื่อง
 ไฟล์แนบ : 3_1.pdf
ประกันคุณภาพ
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย พ.ศ. ....
ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 3_2.pdf
ประกาศ
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 4.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน
ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
       มติ : รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาและรายงาน
 ไฟล์แนบ : 4_1.pdf
ประกันคุณภาพ
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 4.2 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณผลประโยชน์สะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ผู้นำเสนอ : รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน และ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
       มติ : รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการและรายงาน
 ไฟล์แนบ : 4_2.pdf
การเงิน
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 5.1 ทบทวนแนวทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 5_1.pdf
เรื่องนโยบาย
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 5.2 พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จำนวน 9 สาขาวิชา
ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : ให้มหาวิทยาลัยมอบให้อธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ไฟล์แนบ : 5_2.pdf
การศึกษา
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
       มติ : แต่งตั้งบุคคลรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 1. รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ตันฆศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก เป็นกรรมการ 3. คุณศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 4. คุณเจน นำชัียศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 5. คุณโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
 ไฟล์แนบ : 5_4.pdf
ทั่วไป
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานตามพันธกิจ
ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
       มติ : เห็นชอบดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 5_5.pdf
ทั่วไป
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 5.6 พิจารณาอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามพันธกิจ
ผู้นำเสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 5_6.pdf
การเงิน
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 5.7 พิจารณาอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับงานโครงการบริการสังคม พ.ศ. 2554
ผู้นำเสนอ : หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
       มติ : อนุมัติดังเสนอ โดยให้แก้ไขระเบียบดังกล่าว หน้าที่ 3 ข้อ 9 จาก "ตามแบบฟอร์มการขออนุมัติรับงานโครงการบริการสังคมที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้" เป็น "ตามแบบการขออนุมัติรับงานโครงการบริการสังคมที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้"
 ไฟล์แนบ : 5_7.pdf
ระเบียบ
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 5_8.pdf
ข้อบังคับ
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 5.9 พิจารณาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
       มติ : 1. ให้คำนวณเวลาปฏิบัติราชการในตำแหน่งพนักงานตามพันธกิจได้เต็มเวลา 2. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 ไฟล์แนบ : 5_9.pdf
เรื่องนโยบาย
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 6.1 รายงานความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับกลุ่มธุรกิจ ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
ผู้นำเสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
       มติ : รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าต่อเนื่อง
 ไฟล์แนบ : 6_1.pdf
ทั่วไป
47 (12/2554)
02/12/2554
วาระที่ 6.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด ในการดำเนินธุรกิจฟาร์ม แบบเต็มรูปแบบ
ผู้นำเสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
       มติ : รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าต่อเนื่อง
 ไฟล์แนบ : 6_2.pdf
ทั่วไป

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1010 - 1011