Username : Password :   

 ข้อมูลทั่วไป

   Web Statistics

ขณะนี้มีคน online 11 คน
Your IP : 54.226.136.179
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2553
2010© center.rmutl.ac.th
All rights reserved


  [ ข่าวสารทั้งหมด ]
 
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 78(9/2557) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
วันที่ลงข่าว : 15/10/2557  
-----------------------------------
     แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 78(9/2557) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  เริ่มประชุมเวลา 13.00 . ... อ่านต่อ
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

   กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 77(8/2557) วันที่ลงข่าว : 19/09/2557....  อ่านต่อ

   แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่76(7/2557) วันที่ลงข่าว : 08/08/2557....  อ่านต่อ

   แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ่ลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 73(4/2557) วันที่ลงข่าว : 23/04/2557....  อ่านต่อ

   แจ้งงดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 วันที่ลงข่าว : 23/04/2557....  อ่านต่อ

   แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 72(3/2557) วันที่ลงข่าว : 04/04/2557....  อ่านต่อ

 
 
   
 การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการออกจากกับดักกลุ่มป ....  ดูรายละเอียด

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง ....  ดูรายละเอียด

 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ....  ดูรายละเอียด

 รายงานการประเมินตนเองกรรมการสภามหาวิทยาลัย ....  ดูรายละเอียด

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ....  ดูรายละเอียด

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในการประชุมครั้งท ....  ดูรายละเอียด

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน อำเภอพบพระ อำแม่สอด จังหวัดตาก ในการป ....  ดูรายละเอียด

 รูปกิจกรรมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43(7/2554) ....  ดูรายละเอียด

 
   
ค้นหาจากข้อข่าว    
 
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 78(9/2557) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
วันที่ลงข่าว : 15/10/2557    ลงข่าวโดย : เจ้าหน้าที่งานสภามหาวิทยาลัย
     แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 78(9/2557) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  เริ่มประชุมเวลา 13.00 . .....อ่านต่อ
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 77(8/2557)
วันที่ลงข่าว : 19/09/2557    ลงข่าวโดย : เจ้าหน้าที่งานสภามหาวิทยาลัย
     แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 77(8/2557) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา  .....อ่านต่อ
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่76(7/2557)
วันที่ลงข่าว : 08/08/2557    ลงข่าวโดย : เจ้าหน้าที่งานสภามหาวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่76(7/2557) ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2  .....อ่านต่อ
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ่ลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 73(4/2557)
วันที่ลงข่าว : 23/04/2557    ลงข่าวโดย : เจ้าหน้าที่งานสภามหาวิทยาลัย
     กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 73(4/2557)  วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  .....อ่านต่อ
 
----------------------------------------------------------------------------------------

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ค้นหาจากปี  ประเภท

คำสำคัญ
ครั้งที่ : 70(1/2557)  วันที่ : 03/01/2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  [ 5 เรื่อง] วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  [ 1 เรื่อง] วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  [ 1 เรื่อง] วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  [ 4 เรื่อง] วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  [ 4 เรื่อง] วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  [ 1 เรื่อง] วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
 
ผลสรุปการประชุม
 
- ทั้งหมด  เรื่อง
- รับทราบ  เรื่อง
- เห็นชอบ  เรื่อง
- อนุมัติ  เรื่อง
- อื่นๆ  เรื่อง
ครั้งที่ : 71(2/2557)  วันที่ : 07/02/2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่
  [ 3 เรื่อง] วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  [ 1 เรื่อง] วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  [ 0 เรื่อง] วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  [ 2 เรื่อง] วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  [ 4 เรื่อง] วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  [ 0 เรื่อง] วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
 
ผลสรุปการประชุม
 
- ทั้งหมด  เรื่อง
- รับทราบ  เรื่อง
- เห็นชอบ  เรื่อง
- อนุมัติ  เรื่อง
- อื่นๆ  เรื่อง
ครั้งที่ : 72(3/2557)  วันที่ : 18/04/2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  [ 2 เรื่อง] วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  [ 1 เรื่อง] วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  [ 0 เรื่อง] วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  [ 4 เรื่อง] วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  [ 8 เรื่อง] วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  [ 1 เรื่อง] วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
 
ผลสรุปการประชุม
 
- ทั้งหมด  เรื่อง
- รับทราบ  เรื่อง
- เห็นชอบ  เรื่อง
- อนุมัติ  เรื่อง
- อื่นๆ  เรื่อง
ครั้งที่ : 73(4/2557)  วันที่ : 06/06/2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  [ 6 เรื่อง] วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  [ 1 เรื่อง] วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  [ 0 เรื่อง] วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  [ 2 เรื่อง] วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  [ 5 เรื่อง] วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  [ 4 เรื่อง] วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
 
ผลสรุปการประชุม
 
- ทั้งหมด  เรื่อง
- รับทราบ  เรื่อง
- เห็นชอบ  เรื่อง
- อนุมัติ  เรื่อง
- อื่นๆ  เรื่อง
ครั้งที่ : 74(5/2557)  วันที่ : 04/07/2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  [ 8 เรื่อง] วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  [ 2 เรื่อง] วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  [ 1 เรื่อง] วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  [ 3 เรื่อง] วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  [ 4 เรื่อง] วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  [ 2 เรื่อง] วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
 
ผลสรุปการประชุม
 
- ทั้งหมด  เรื่อง
- รับทราบ  เรื่อง
- เห็นชอบ  เรื่อง
- อนุมัติ  เรื่อง
- อื่นๆ  เรื่อง
ผลรวม
80 เรื่อง

 
หน้าที่ 1 / 2  

ค้นหาจากปี


- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 70(1/2557)
[ ดาวน์โหลดไฟล์]
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 71(2/2557)
[ ดาวน์โหลดไฟล์]
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 72(3/2557)
[ ดาวน์โหลดไฟล์]
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 73(4/2557)
[ ดาวน์โหลดไฟล์]
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 74(5/2557)
[ ดาวน์โหลดไฟล์]
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 75(6/2557)
[ ดาวน์โหลดไฟล์]
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 76(7/2557)
[ ดาวน์โหลดไฟล์]
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 77(8/2557)
[ ดาวน์โหลดไฟล์]
  [ ดูภาพทั้งหมด ]
   
ค้นหาจากหัวข้อข่าวกิจกรรม    
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 52(5/2555) เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555
วันที่ลงภาพ : 18/06/2555     
     รูปภาพศึกษาดูงาน ช่วงเช้าสภามหาวิทยาลัยพิจารณานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และประชุมร่วมกับผู้นำของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ท่าน คือ คุณวิศว วิศวชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  อ่านต่อ
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------

หน้าที่ [1] 2
 
(RMUTL) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1010 - 1011

RMUTL Rajamangala University Of Technology Lanna
128 Huaykaew Road ,Muang District Chiangmai Thailand 50300 Tel. +66-0-5392-1444#1010 - 1011
Website : http://center.rmutl.ac.th/council