โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร


 

  ชื่อ              นางดาวรรณ  เกิดคล้าย

  ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการกองกลาง
  ประเภท       ข้าราชการ

  อีเมล์           -

  เบอร์โทร      053-92144 ต่อ 1015

  ชื่อ               นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์เชาวพัฒน์

  ตำแหน่ง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภท        ข้าราชการ

  อีเมล์            r_isaree@hotmail.co.th

  เบอร์โทร       053-92144 ต่อ 1702

 

  ชื่อ                 นางสาวเพ็ญพิรุณ เสรีกิติวงศ์

  ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภท          พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

  อีเมล์              penpiroon@yahoo.com

  เบอร์โทร         053-92144 ต่อ 1011

 

ชื่อ                  นางสร้อยฟ้า แสงเงิน

ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท           พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อีเมล์               soyfa@windowslive.com

เบอร์โทร         053-92144 ต่อ 1011

  ชื่อ                 นางสาวภัทรวรรณ  จันตะมะ

  ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภท          พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

  อีเมล์              toy_ka_poy@hotmail.com

  เบอร์โทร         053-92144 ต่อ 1701

  ชื่อ                  นางสาวอัญมณี  สุวรรณ

  ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภท           พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

  อีเมล์              anyamaneesuwan@hotmail.com

   เบอร์โทร         053-92144 ต่อ 1701

  ชื่อ                     นางสาวสลิลทิพย์  อำนาจพรสิริ

  ตำแหน่ง            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภท             พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

  อีเมล์                 fay_mai@hotmail.com

  เบอร์โทร            053-92144 ต่อ 1011

  ชื่อ                    นายอนนท์ กาตะโล

  ตำแหน่ง           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภท            พนักงานตามพันธกิจ

  อีเมล์                arnon_ktl@hotmail.com

  เบอร์โทร           053-92144 ต่อ 1015

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา