โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร


Delete Table

 

ชื่อ           นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์

ตำแหน่ง   นิติการชำนาญการพิเศษ                                       รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองกลาง
ประเภท    ข้าราชการ

อีเมล์           -

เบอร์โทร   053-92144 ต่อ 1015

ชื่อ            นางสาวธานารัตน์  ฤทธิ์เชาวพัฒน์

ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ประเภท      ข้าราชการ

อีเมล์          r_isaree@hotmail.co.th

เบอร์โทร     053-92144 ต่อ 1015

 

ชื่อ              นางสาวเพ็ญพิรุณ เสรีกิติวงศ์

ตำแหน่ง      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ประเภท       พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อีเมล์           penpiroon@yahoo.com

เบอร์โทร     053-92144 ต่อ 1011

 

ชื่อ               นางสร้อยฟ้า แสงเงิน

ตำแหน่ง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ประเภท        พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อีเมล์            soyfa@windowslive.com

เบอร์โทร      053-92144 ต่อ 1011

ชื่อ               นางสาวภัทรวรรณ  จันตะมะ

ตำแหน่ง      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ประเภท        พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อีเมล์            toy_ka_poy@hotmail.com

เบอร์โทร      053-92144 ต่อ 1701

  ชื่อ              นางสาวอัญมณี  สุวรรณ์

  ตำแหน่ง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  ประเภท        พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

  อีเมล์            anyamaneesuwan@hotmail.com

   เบอร์โทร      053-92144 ต่อ 1015

ชื่อ                  นางสาวสลิลทิพย์  วงค์แปง

ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท            พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อีเมล์                fay_mai@hotmail.com

เบอร์โทร          053-92144 ต่อ 1011

  ชื่อ                    นายอนนท์ กาตะโล

  ตำแหน่ง           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภท            พนักงานตามพันธกิจ

  อีเมล์                arnon_ktl@hotmail.com

  เบอร์โทร           053-92144 ต่อ 1015

 

 

   
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา