โลโก้เว็บไซต์ การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของหมอนวดแผนโบราณ | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของหมอนวดแผนโบราณ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 มิถุนายน 2560 - 2 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : 3 แห่ง ดังรายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม”

วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560

หัวข้อการอบรม: การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของหมอนวดแผนโบราณ

สถานที่จัดกิจกรรม: 

    1.สถานประกอบการนวดแผนโบราณ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    2.สถานประกอบการนวดแผนโบราณ  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    3.มทร.ล้านนา (จอมทอง)

หัวหน้าโครงการ: อ.เกิดศิริ  ชมภูกาวิน

กำหนดการเพิ่มเติม >> Download

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา