โลโก้เว็บไซต์ สถิติและสถานะเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ 2566 - ปัจจุบัน | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถิติและสถานะเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ 2566 - ปัจจุบัน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา