โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดถุงพลาสติกและเทคนิคการคัดแยกประเภทถุงพลาสติก | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดถุงพลาสติกและเทคนิคการคัดแยกประเภทถุงพลาสติก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กรกฎาคม 2560 - 19 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : 2 แห่ง ดังรายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม”

วันที่  17 - 19 กรกฎาคม 2560

หัวข้อการอบรม: ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดถุงพลาสติกและเทคนิคการคัดแยกประเภทถุงพลาสติก

สถานที่จัดกิจกรรม:

1. มทร.ล้านนา เชียงราย ต.ทรายขาว อ.พาน  จ.เชียงราย

2.โรงคัดแยกพลาสติกบริษัทกรีนไลน์ เอ็นเนอจี ประเทศไทย  ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หัวหน้าโครงการ: ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย

กำหนดการเพิ่มเติม >> Download

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา