โลโก้เว็บไซต์ งดการเรียนการสอน | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในวันที่ 24 กันยายน 2560 โดยใช้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงใหม่ เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นสนามสอบแข่งขัน และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มทร.ล้านนา จึงออกประกาศดังนี้
 1.งดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 
2.ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เข้าบริเวณสนามสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา