โลโก้เว็บไซต์ ปณิธาน | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปณิธาน


มุ่งสู่บริการที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา