โลโก้เว็บไซต์ พันธกิจ | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พันธกิจ


พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1  เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านสารบรรณของมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่ 2 สนับสนุนการประชุม และงานบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 3 ดำเนินงานและพัฒนางานด้านวินัยและนิติการ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก

พันธกิจที่ 4 สนับสนุนการให้บริการงานด้านยานพาหนะและไปรษณีย์เพื่อความสะดวกต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการจัดงานพิธีการที่สำคัญตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา