โลโก้เว็บไซต์ พันธกิจ | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พันธกิจ


พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 สนับสนุนงานสารบรรณและไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่ 2 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย งานประชุมและงานบริหารมหาวิทยาลัย และงานในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 3 ดำเนินงานด้านวินัยและการสอบสวน ความรับผิดทางละเมิดงานคดี งานร้องร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงพัฒนา ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก

พันธกิจที่ 4 สนับสนุนงานด้านยานพาหนะเพื่อสร้างความสะดวกต่อการดำเนินงานมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนอัตลักษณ์และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมองค์กรที่ดี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา