โลโก้เว็บไซต์ สถิติและสถานะเรื่องร้องเรียนทั่วไป มทร.ล้านนา | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถิติและสถานะเรื่องร้องเรียนทั่วไป มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา