โลโก้เว็บไซต์ ระบบการจองรถราชการ | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบการจองรถราชการ


เว็ปไซต์ระบบจองรถราชการ 

enlightenedClick ระบบจองรถราชการ 
 

หลักเกณฑ์การใช้รถราชการส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


mailClick หลักเกณฑ์การใช้รถราชการส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา