โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษษ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่  29  พฤษภาคม  2560

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

............................................................................

 

วันจันทร์ที่   29  พฤษภาคม  2560

06.00 – 07.00 น.        นักศึกษารับเครื่องดื่มและอาหารว่าง  และรับประทานอาหารให้เสร็จ   ก่อนเข้าร่วมงาน

07.30 – 08.30 น.        นักศึกษาลงทะเบียนและเข้าประจำที่ (อาจารย์ที่ปรึกษากำกับ)

08.30 – 09.30 น.        -  ตัวแทนนักศึกษาอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ

                             -  อธิการบดีจุดธูปเทียนกราบบูชาพระรัตนตรัย

                             -  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  กล่าวรายงาน

                             -  อธิการบดีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

09.30 – 09.45 น.        รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  

                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับ

09.45 – 10.00 น.        แนะนำมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและศูนย์ภาษา

10.00 – 10.30 น.        กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2559

10.30 – 11.30 น.       คณบดีทั้ง 4 คณะ/ ผอ.วิทยาลัยฯ / ผอ.สวท./ ผอ.กพน.  ให้ข้อมูลการบริการและการจัดการศึกษาเบื้องต้น

11.20  – 11.50 น.       ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา

11.50  – 12.00 น.       ผู้นำเชียร์ และ ประธานสภานักศึกษา  นายกสโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                               เชียงใหม่และนายกสโมสร  3 คณะ นำปฏิญาณตน

12.00 – 12.30 น.        พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา