โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4  | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลสำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2

(2nd ISHPMNB) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น

“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” 

ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

-          เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยใน และต่างประเทศ

-          เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ภายในงานมีกิจกรรมอาทิ   -         การบรรยายพิเศษ (Keynote address)

                                   -          การนำเสนอบทความ (ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์)

                                    -         การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

                                    -          การจัดแสดงนิทรรศการ

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                          Email: w3conference.crci@gmail.com / Website: http://ishpmnb2017.org/ 

                     Tel. +66 5326 6518 # 1006

งาน 2nd ISHPMNB:      สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                          Email: ishpmnb2017@gmail.com          Website: http://hvpmnb.rmutl.ac.th 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา