โลโก้เว็บไซต์ การติดตั้งและบำรุงรักษามอเตอร์ปั้มน้ำเซล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การติดตั้งและบำรุงรักษามอเตอร์ปั้มน้ำเซล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 กรกฎาคม 2560 - 10 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : 2 แห่ง ดังรายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม”

วันที่  8 - 10 กรกฎาคม 2560

หัวข้อการอบรม: การติดตั้งและบำรุงรักษามอเตอร์ปั้มน้ำเซล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

สถานที่จัดกิจกรรม:

1.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก                               2.อำเภอบางระกำ, อ.พรหมพิราม, อ.เมือง และ    อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก

หัวหน้าโครงการ: อ.บุญญฤทธิ์  วังงอน

กำหนดการเพิ่มเติม >> Download

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา