โลโก้เว็บไซต์ เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสสู่ความเป็นมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟ | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสสู่ความเป็นมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 กรกฎาคม 2560 - 13 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : 2 แห่ง ดังรายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม”

วันที่  12 - 13 กรกฎาคม 2560

หัวข้อการอบรม: เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสสู่ความเป็นมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟ

สถานที่จัดกิจกรรม:

1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนาลำปาง
2.โรงคั่วกาแฟปรีดา อ.เมือง จ.ลำปาง3.ร้านโก๋กาแฟ อ.เมือง จ.ลำปาง

หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ

กำหนดการเพิ่มเติม >> Download

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา