โลโก้เว็บไซต์ ทําบุญผ้าป่า  เพื่อสมทบทุนบรรพชาสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทยปี ๖๒ และสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสําหรับภิกษุสามเณร | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทําบุญผ้าป่า เพื่อสมทบทุนบรรพชาสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทยปี ๖๒ และสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสําหรับภิกษุสามเณร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 477 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : ณ วัดถ้ำแกลบ ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมทําบุญผ้าป่า

เพื่อสมทบทุนบรรพชาสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทยปี ๖๒ และสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสําหรับภิกษุสามเณร

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันขึ้น ๑๒ ค่ํา เดือน ๓ (๕ เหนือ)

ณ วัดถ้ำแกลบ ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

จํานวน ๙๙๙ กอง กองละ ๑๙๙ บาท หรือร่วมบริจาคตามกําลังศรัทธา

          ด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดผ้าป่าเพื่อ สมทบทุนบรรพชาสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทยปี ๖๒ และสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสําหรับภิกษุสามเณร วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดถ้ําแกลบ ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนบรรดา ผู้มี จิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทําบุญผ้าป่า ทั้งนี้เพื่อนําปัจจัยดังกล่าว ไปใช้ในการก่อสร้าง ถาวรวัตถุ กิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของวัดต่อไป

          ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พรใดเป็นที่-ย์รวมใจเป็นที่เลิศ พระใดอันประเสริฐ จงบังเกิดมีแก่ท่านทุกๆ คนเทอญ

กำหนดการ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๐๐ น.           เคลื่อนขบวนผ้าป่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่วัดถ้ําแกลบ ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๐๙.๐๐ น.           ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาพร้อมกัน ณ วัดถ้ําแกลบ ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๐๙.๑๕ น.           เคลื่อน ขบวนจากจุดตั้งขบวนสู่พระวิหารวัดถ้ําแกลบ ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๐.๐๐ น.           ถวายผ้าป่า

เวลา ๑๑.๐๐ น.           ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์

 

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระอุดม สุธมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำแกลบ

ประธานฝ่ายฆราวาส

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส

รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา     รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ

อาจารย์สุรีย์พร สง่าใหญ่     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ

อาจารย์สุรพล ใจวงศ์ษา     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี     ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ปิยมาสธุ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์     ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี     ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจา ไชยทน     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู     คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล     คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์      ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรและสหวิทยาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช      ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์อนันท์ ทับเกิด      ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดํารงศักดิ์      ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ภฤษพงศ์ เพชรบุล      ผู้อํานวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ โสตถิกุล      ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

นางสาวธัญวดี สุจริตธรรม      ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

พันจ่าเอกอํานาจ ใจคําฟู      ผู้อํานวยการกองกลาง

นางเกษฉัตร นวลดี      ผู้อํานวยการกองคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล      ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ จูน้อยสุวรรณ      ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

นายนที สัมปุรณะพันธ์      ผู้อํานวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่

นายชัชวิน วรปรีชา      ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที่ชัย ผัสดีผู้อํานวยการ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร      ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล

นางสุทิตย์ เพาะคํา      หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน      ผู้อํานวยการสํานักงานบริการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ ปวงวัน      ผู้อํานวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา