โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ จำนวนผู้เข้าชม 3404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อส่วนหนึ่งในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๓ ฉบับ

  1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .....
  2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก พ.ศ. ....
  3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ....

ท่านสามารถ download แบบเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่เอกสารประกอบด้านล่าง พร้อมทั้งส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาได้ที่ law.rmutl@gmail.com หรือ ทางไปรษณีย์ เรียนถึง ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานสภามหาวิทยาลัย ๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เอกสารประกอบ

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .....

2.(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก พ.ศ. ....

3.(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ....

4. แบบเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา