โลโก้เว็บไซต์

"เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ประยุกต์" ผลงานการต่อยอดแนวคิดจากโครงการ STEM มทร.ล้านนา ร่วมกับ โรงเรียนปัว คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 7922 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ภายในงานดังกล่าวนักเรียนจากโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครง STEM Education กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งผลงาน “เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ประยุกต์” เข้าร่วมการประกวดและสามารถคว้ารางวัลในระดับนานาชาติได้ถึง 2 รางวัลได้แก่

1.ประเทศอินโดนีเซีย Special Award : Indonesian and Innovation Promotion Association

2.ประเทศสิงค์โปร Citizen Innovation : Young Innovator Award from Singapore

สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นส.พลอยชมพู ดอนแก้ว นส.ปิยมาภรณ์ วารีทิพย์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย อาจารย์สุจิน เปี่ยมอริยชน อาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนปัว อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา และ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ประยุกต์”เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้จากการต่อยอดแนวคิดของนักเรียนโรงเรียนปัวที่ได้เข้าร่วมในโครงการ STEM Education กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มุ่งพัฒนาทักษะ 4 C อันได้แก่ 1. การคิดวิพากษ์ (Critical Thinking)  2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 3.   การทำงานเป็นทีม (Collaboration)  4. การสื่อสาร (Communication) ลงสู่นักเรียนในในระดับมัธยมศึกษาทุกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ และการปรับแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการ STEM มทร.ล้านนา ได้ที่ Facbook  : https://www.facebook.com/STEMRMUTL

ขอบคุณภาพจาก : อาจาร์วิสูตร อาสนวิจิตร ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา