โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ ทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อติวเข้มระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ ทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อติวเข้มระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5790 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องของระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี และพัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสารบรรณ และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และกระจายสัญญาณการจัดโครงการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 5 พื้นที่  

   โดยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา รศ.ศีลศิริ สว่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียตริจาก นางสาววีราภรณ์ ชินวงศ์ และนางสาวเบญวรรณ พลชัย นิติการชำนาญการ จากสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อต่างๆดังนี้

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

2. การเขียนหนังสือราชการ

3. การเขียนการงานการประชุม

4. ตัวอย่างหนังสือราชการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา